Lokala Partiers Nätverk

Lokala Partiers Nätverk, LPN, är en organisation för samarbete mellan partier verksamma på kommunal nivå. Vi som är verksamma i ett lokalt parti har ingen support "uppifrån" som ett riksdagsparti varför vi hjälper varandra med frågor som t.ex.:
 

Vi erbjuder öppenhjärtliga kongresser och forum där vi träffas, utbyter erfarenhet och hjälper varandra.

LPN fungerar också som en kvalitetsstämpel. Alla partier som är med i LPN har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. LPN har en gemensam vision och värdegrund.

Varför rösta på ett lokalt parti?

Lokala partier agerar på den kommunala nivån utan att behöva vara styrd av en riksorganisation.

Lokala partier är endast till för invånarna i respektive kommun. Det viktiga i dagens kommunalpolitik är att fånga upp och möta invånarnas behov på olika sätt samt på ett kompetent sätt styra och leda verksamheten så att invånarnas behov kan tillgodoses.

Lokala partier föredrar praktiska lösningar framför politiska låsningar och sätter de egna kommuninvånarna främst!

Aktuellt

Arkiv


Rikskongress 2020 i Lund

På grund av COVID-19 har kongressen flyttats fram och årsmötet kommer att hållas digitalt.

Information ifrån Styrelsen Lokala Partiers Nätverk - Årskonferensen 2020 och möjlighet att hålla årsmötet på distans. Rikskongress 2020 framflyttad
Årsmötet blir digitalt...
Välkommen till Lund! Dags för rikskongress, årsmöte och inspiration! Inbjudan rikskongress 2020
FörNyaLund står som värd...

Rikskongress 2019 i Huddinge

Vi träffas och utbyter idéer, kunskap och erfarenheter.

Rapport från kongress 2019 - Ett 35-tal representanter för 14 lokala partier från Piteå i norr till Lund i södra Sverige genomförde under lördagen 2019 års kongress för Lokala partiers nätverk. Rapport från kongress 2019
Tack Huddingepartiet för välordnad kongress...
<b>Pressmeddelande kongress 2019 - Huddinge värd för nationell kongress för lokala partier Pressmeddelande kongress 2019
Huddingepartiet värd för nationell kongress för lokala partier...
Inbjudan kongress 2019 - Huddingepartiet står som värd. Inbjudan rikskongress 2019
Huddingepartiet står som värd...

Rikskongress 2018 i Timrå

Vi träffas och utbyter idéer, kunskap och erfarenheter. Vi får inspiration till att gå ut i 2018 års valarbete.

Rapport från kongress 2018 - Benny Engberg, Bollnäspartiet valdes på söndagen till ny ordförande i Lokala Partiers Nätverk, LPN, vid årsmötet som hölls på Söråkers herrgård i Timrå kommun. Rapport från kongress 2018
Tack Timråpartiet för välordnad kongress...
Inbjudan till Timrå 2018 Inbjudan rikskongress 2018
Timråpartiet står som värd...

Vi undersöker demokratin!

För att vägleda våra väljare i valen till landsting och riksdag sammanställde vi fyra frågor om vår hjärtefråga demokrati. Vi vet att just demokrati är viktig för våra väljare. Vi bad våra 8 riksdagspartier att besvara frågorna senast den 31 oktober 2017. Nedan finner du frågorna vi ställde och svaren vi fick.

Resultat av undersökningen Inför valet 2018
Resultatet av undersökningen "Fyra frågor om demokrati"...
Vi ställer fyra frågor till riksdagspartierna om demokrati Inför valet 2018
Fyra frågor om demokrati...
---

 
 

Medlemmar

Välkommen till oss!

---

 
 

Vision

Vår gemensamma vision

Enligt Nationalencyklopedin, ne.se, innebär en vision att man upplever att man har direkt kontakt med en gud, en helig person eller liknande. En vision kan också betyda en framtidsvision, alltså en bild av hur något ska vara i framtiden, oftast något som man vill sträva mot.

I mars 2014 bildades LPN, Lokala partiers nätverk. På en stämma i Roslagen valdes en formell styrelse efter den interimsstyrelse som under ett halvår hade lagt grunden till att formalisera nätverket. När ett antal partier samlades i Stockholm i mars 2013 så togs det första steget till ett nätverk och här nedan beskriver vi den vision som LPN arbetar mot.

För oss lokala partier är framtidsbilden, alltså vår vision, att alla invånare i alla kommuner på ett mer jämlikt sätt ges utrymme att uttrycka sina åsikter och att delta i lokalpolitiken. Vi ser inte lokala partier som ett självändamål, utan ett grundläggande uttryck för en välfungerande demokrati. Det är en rättighet att få starta ett parti för att driva de frågor som man anser viktiga. Vi konkurrerar inte med riksdagspartierna, utan kompletterar dem. Då lokala partier snart finns i hälften av våra 290 kommuner så vet vi att de ofta ger ett uppsving i lokaldemokratin och sätter fler frågor på dagordningen än annars.

Vår vision är att utveckla den lokala demokratin, att 100 procent av invånarna ska gå och rösta och att alla ska hitta en väg in i politiken, endera för att framföra sina åsikter, ta reda på fakta eller för att bli aktiva i ett parti som passar dem och i förlängningen ta förtroendeuppdrag. LPN vill vitalisera demokratin och där ser vi en revidering av kommunallagen som oerhört viktig. Beroende på var i landet vi befinner oss så är förutsättningarna mycket olika och det tar inte lagen hänsyn till tyvärr.

Vidare är vår vision att politiken ska bli mer tilltalande så tillvida att påhopp och politisk pajkastning ska försvinna och den politiska debatten ska bli konstruktiv där den inte är det. Vi hoppas att detta ska leda till att fler än de som är lokalpolitiker idag ska bli det. Idag är det en ytterst liten bråkdel av befolkningen som tar på sig förtroendeuppdrag och för demokratins skull så vill vi vara med och påverka detta till det bättre.

Vi har även en vision om att visa större acceptans för olika åsikter samt nytänkande. Om vi inte tillåter detta så stagnerar debatten och endast vissas åsikter accepteras. Hellre politiska lösningar än ideologiska låsningar i debatten. Att genom osynliggörande eller förminskande inte låta alla komma till tals gör att klyftorna invånare emellan växer och det vill vi förhindra. Vår vision är ett samhälle där vi alla deltar utifrån våra egna villkor, där vi känner både rättigheter och skyldigheter och där vi ser den politiska debatten som ett sätt att driva samhället framåt och samtidigt skapa gemenskap.

---

 
 

Värderingar

Vår gemensamma värdegrund

Vi är stolta över vår bygds historia och vi värnar om kommunens, och samtliga dess innevånares, bästa.

Helhetssyn, samverkan och nytänkande är tre bärande ledord för hur vi agerar. För oss betyder ledorden:

Var och en av oss tar ett eget ansvar. Att ta ansvar handlar om att prioritera.

Vi bedriver härproducerad politik.

---

 
 

Stadgar

Stadgar för Lokala Partiers Nätverk

Antagna av kongressen den 15 mars 2014

   
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Lokala partiers nätverk.

§ 2 Föreningens säte
Föreningens säte är Sverige.

§ 3 Föreningens mål
Föreningens mål är att främja medlemmarnas intressen och verka för att ge lokala partier större inflytande. Föreningen är helt fristående och inte underordnad någon annan politisk organisation.

§ 4 Verksamhet
Föreningen verkar för att sprida information om de lokala partierna och deras betydelse i det politiska systemet i Sverige.

Föreningen arbetar opinionsbildande gentemot politiker, media och allmänheten.

Föreningen främjar kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemsorganisationerna och deras funktionärer.

§ 5 Medlemskap
Lokala registrerade partier eller föreningar som driver lokala kommunala frågor kan bli medlemmar efter ett godkännande av föreningens styrelse. Förutom att uppfylla dessa villkor skall den organisation som vill bli medlem också dela föreningens mål och värdegrund samt betala en medlemsavgift.

5.1 Medlemskap erhålles genom en ansökan till föreningen.

5.2 Medlemskapet innebär ett stöd för föreningen samt ger möjlighet att delta i föreningens aktiviteter.

§ 6 Medlemsavgift – rösträtt
Medlemsavgiftens storlek bestäms på årsmötet för nästkommande kalenderår och betalas årsvis.
Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina ekonomiska åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar. Varje medlemsorganisation har en röst.
Rösträtt gäller under förutsättning att medlemsorganisationen är registrerad som medlem senast tre månader före mötet. Övriga äger endast närvaro- och yttranderätt.

§ 7 Uteslutning
Uteslutning kan ske då medlem brutit mot värdegrunden, stadgar, saboterat eller motarbetat föreningens verksamhet eller dess ändamål, eller av grov oaktsamhet skadat föreningens intressen. Uteslutning beslutas av styrelsen.

§ 8 Årsmöte

8.1 Föreningen håller årsmöte under mars månad.
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen, per brev eller e-post minst tre månader i förväg.
Årsmöteshandlingarna skickas ut eller läggs ut på hemsidan senast en månad före mötet. De skall innehålla: föredragningslista, verksamhetsberättelse, ekonomisk information, budget och valberedningens förslag. I handlingarna skall även finnas eventuella motioner till årsmötet som skriftligen inkommit till styrelsen samt styrelsens yttrande över dessa.

8.2 Vid årsmötet skall följande frågor avhandlas:
A     Fråga om årsmötet är utlyst i enlighet med stadgarna.
B Fastställande av föredragningslista.
C Upprättande av röstlängd.
D Val av ordförande och sekreterare för mötet.
E Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
F Styrelsens verksamhetsberättelse med kassarapport.
G Revisorernas berättelse.
H Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
I Val av :
- Ordförande för ett år.
- Tre styrelseledamöter för två år.
J Val av en revisor och en revisorsersättare.
K Val av valberedning och en sammankallande i densamma.
L Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår.
M Behandling av motioner och eventuella stadgeändringar.
N Fastställande av styrelsens förslag till budget för innevarande kalenderår.
O Övriga ärenden.

8.3     Vid alla val och vid omröstningar gäller enkel majoritet (undantag för upplösning av föreningen samt stadgeändring § 14 och § 16). Omröstning sker öppet. Sluten omröstning kan endast påkallas vid personval. Vid lika röstetal äger mötesordförande utslagsröst, vid personval avgör dock lotten.

8.4 Motioner som skall behandlas vid årsmötet skall skriftligt vara styrelsen tillhanda senast två månader före mötet. Senare inkommen motion kan endast tas upp till diskussion.

8.5 Styrelsen kan inbjuda personer som inte är medlemmar i föreningen till ett årsmöte

§ 9 Styrelse

9.1 Styrelsen skall bestå av ordförande samt sex ledamöter.
Styrelsen utser inom sig, kassör och kan även utse andra funktioner bland ledamöterna.

9.2 Styrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande ledamöter är minst hälften. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

9.3 Föreningen tecknas av ordföranden alternativt av två styrelseledamöter i förening.
Ordföranden och kassören tecknar, var för sig, föreningens konto.

9.4 Styrelsen skall till varje ordinarie årsmöte lämna skriftlig berättelse över föreningens arbete under det gångna verksamhetsåret samt redogörelse över föreningens ekonomiska ställning. Styrelsen skall dessutom lämna förslag till rambudget och verksamhetsplan för året.

9.5 Om ordförande lämnar styrelsen under året ersätts denne av en styrelseledamot.

§ 10 Ekonomi, ekonomisk förvaltning

10.1 Kostnader för föreningens verksamhet skall täckas genom medlemsavgifter, gåvor, samt övriga med verksamheten förenliga rörelseinkomster.

10.2 Kassören ansvarar för den löpande ekonomiska förvaltningen och redovisar den ekonomiska ställningen vid varje styrelsemöte under året.

10.3 Räkenskaperna skall alltid vara tillgängliga för revision. Årsredovisningen skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.

§ 11 Arvoden och kostnadsersättningar för styrelsen

11.1 Styrelsearvode utgår ej.

11.2 Skäliga utgifter som styrelseledamot i föreningen orsakats genom sitt uppdrag för föreningen, till exempel telefon, porto och resekostnader ersätts mot specificerad räkning eller kvitto.

§ 12 Revision

12.1 Revisorn skall under verksamhetsåret, som löper per kalenderår, granska föreningens räkenskaper och övrig förvaltning. Vid ordinarie årsmöte skall revisionsberättelse med rekommendation angående ansvarsfrihet för styrelsen avlämnas.

§ 14 Ändring av stadgarna

14.1 Ändring av dessa stadgar kan endast genomföras vid ordinarie årsmöte.

14.2 Ändringsförslag skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast två månader som jämte eget yttrande förelägger ärendet i kallelsen till ordinarie årsmöte.

14.3 Det krävs 2/3 majoritet av årsmötets närvarande medlemmar för beslut om stadgeändring. Förslag till ändringar skall sändas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna senast en månad före årsmötet.

§ 15 Föreningsbeteckning

15.1 Föreningens beteckning är LPN

15.2 Föreningens symbol är:  LPN

§ 16 Föreningens upplösning

16.1 Upplösning måste beslutas vid två på varandra följande årsmöten. Föreningen upplöses om ¾ av de röstberättigade vid årsmötet kräver det.

16.2 Skulle föreningen upplösas skall dess tillgångar fördelas enligt det andra mötets beslut. Det åligger styrelsen att inför mötet lägga fram förslag till fördelning.

Åkersberga 15/3 2014
Ordförande LedamotÅrsmötets protokollförare
---

 
 

Kontakt

Styrelse, revisorer & valberedning

Ordförande

Benny Engberg, Bollnäspartiet
benny.engberg@lokalapartier.se
0702 - 28 52 59
Växbovägen 5, 821 51 BOLLNÄS

Vice ordförande

Per Ranch, Sorundanet Nynäshamns kommunparti
per.ranch@lokalapartier.se
0708 - 999 101
Ristomta Gård, 148 97 SORUNDA

Sekreterare

Lisbeth Krogh, Huddingepartiet
lisbeth.krogh@lokalapartier.se
0709 - 75 25 20
Neptunusvägen 10, 141 33 HUDDINGE

Kassör

Jonas Jalkteg, Westerwikspartiet
jonas.jalkteg@lokalapartier.se
0703 –17 33 43
Tjutingevägen 7, 593 75 GUNNEBO

Ledamot

Elaine Adlertz, Ö-partiet
elaine.adlertz@lokalapartier.se
0709 - 96 30 79
Gustavavägen 195 178 31 EKERÖ

Ledamot

Jan Annerstedt, FörNyaLund
jan.annerstedt@lokalapartier.se
0707 232 800
Box 1040, 221 04 LUND

Ledamot

Lennart Lundberg, Knivsta.Nu
lennart.lundberg@lokalapartier.se
0708 - 67 89 79
Nysätersvägen 18B, 741 42 KNIVSTA

Revisorer

Birgitta Halling, Roslagspartiet
birgitta.halling@lokalapartier.se
0708 - 40 61 54
Häggkullevägen 65, 184 39 ÅKERSBERGA

Ingalill Söderberg, Drevvikenpartiet
ingalill.soderberg@lokalapartier.se
0733 - 30 60 39
Gullrisdalen 1, 142 64 TRÅNGSUND

Valberedning

Carl Widercrantz, Tullingepartiet
carl.widercrantz@lokalapartier.se
0761 - 15 01 64
Rundan 39, 146 45 TULLINGE

Lotta Borg, Timråpartiet
lotta.borg@lokalapartier.se
0702 - 16 49 50
Rosböle 580, 860 35 SÖRÅKER

Martin Larsson, Vingåkerspartiet - VTL
martin.larsson@lokalapartier.se
0706 - 44 01 51
Skogens gård, 643 93 VINGÅKER

Postadress, bankgiro & Org.nr.

Lokala partiers nätverk
c/o Jonas Jalkteg
Tjutingevägen 7, 593 75 GUNNEBO
Bankgiro: 447-7469 Org. nr. 802495-8871

---

 
 

Sök

Svårt att hitta?

Använd fritextsökningen i rutan nedan!

 

Ansök om medlemskap i Lokala Partiers Nätverk!