Home Lokala Partiers Nätverk Transparent Placeholder
Stadgar

Stadgar för Lokala Partiers Nätverk

Antagna av kongressen den 15 mars 2014

  § 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Lokala partiers nätverk.

  § 2 Föreningens säte
Föreningens säte är Sverige.

  § 3 Föreningens mål
Föreningens mål är att främja medlemmarnas intressen och verka för att ge lokala partier större inflytande. Föreningen är helt fristående och inte underordnad någon annan politisk organisation.

  § 4 Verksamhet
Föreningen verkar för att sprida information om de lokala partierna och deras betydelse i det politiska systemet i Sverige.

Föreningen arbetar opinionsbildande gentemot politiker, media och allmänheten.

Föreningen främjar kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemsorganisationerna och deras funktionärer.

  § 5 Medlemskap
Lokala registrerade partier eller föreningar som driver lokala kommunala frågor kan bli medlemmar efter ett godkännande av föreningens styrelse. Förutom att uppfylla dessa villkor skall den organisation som vill bli medlem också dela föreningens mål och värdegrund samt betala en medlemsavgift.

  5.1 Medlemskap erhålles genom en ansökan till föreningen.

  5.2 Medlemskapet innebär ett stöd för föreningen samt ger möjlighet att delta i föreningens aktiviteter.

  § 6 Medlemsavgift – rösträtt
Medlemsavgiftens storlek bestäms på årsmötet för nästkommande kalenderår och betalas årsvis.
Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina ekonomiska åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar. Varje medlemsorganisation har en röst.
Rösträtt gäller under förutsättning att medlemsorganisationen är registrerad som medlem senast tre månader före mötet. Övriga äger endast närvaro- och yttranderätt.

  § 7 Uteslutning
Uteslutning kan ske då medlem brutit mot värdegrunden, stadgar, saboterat eller motarbetat föreningens verksamhet eller dess ändamål, eller av grov oaktsamhet skadat föreningens intressen. Uteslutning beslutas av styrelsen.

  § 8 Årsmöte

  8.1 Föreningen håller årsmöte under mars månad.
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen, per brev eller e-post minst tre månader i förväg.
Årsmöteshandlingarna skickas ut eller läggs ut på hemsidan senast en månad före mötet. De skall innehålla: föredragningslista, verksamhetsberättelse, ekonomisk information, budget och valberedningens förslag. I handlingarna skall även finnas eventuella motioner till årsmötet som skriftligen inkommit till styrelsen samt styrelsens yttrande över dessa.

  8.2 Vid årsmötet skall följande frågor avhandlas:
A     Fråga om årsmötet är utlyst i enlighet med stadgarna.
B Fastställande av föredragningslista.
C Upprättande av röstlängd.
D Val av ordförande och sekreterare för mötet.
E Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
F Styrelsens verksamhetsberättelse med kassarapport.
G Revisorernas berättelse.
H Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
I Val av :
- Ordförande för ett år.
- Tre styrelseledamöter för två år.
J Val av en revisor och en revisorsersättare.
K Val av valberedning och en sammankallande i densamma.
L Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår.
M Behandling av motioner och eventuella stadgeändringar.
N Fastställande av styrelsens förslag till budget för innevarande kalenderår.
O Övriga ärenden.

  8.3     Vid alla val och vid omröstningar gäller enkel majoritet (undantag för upplösning av föreningen samt stadgeändring § 14 och § 16). Omröstning sker öppet. Sluten omröstning kan endast påkallas vid personval. Vid lika röstetal äger mötesordförande utslagsröst, vid personval avgör dock lotten.

  8.4 Motioner som skall behandlas vid årsmötet skall skriftligt vara styrelsen tillhanda senast två månader före mötet. Senare inkommen motion kan endast tas upp till diskussion.

  8.5 Styrelsen kan inbjuda personer som inte är medlemmar i föreningen till ett årsmöte

  § 9 Styrelse

  9.1 Styrelsen skall bestå av ordförande samt sex ledamöter.
Styrelsen utser inom sig, kassör och kan även utse andra funktioner bland ledamöterna.

  9.2 Styrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande ledamöter är minst hälften. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

  9.3 Föreningen tecknas av ordföranden alternativt av två styrelseledamöter i förening.
Ordföranden och kassören tecknar, var för sig, föreningens konto.

  9.4 Styrelsen skall till varje ordinarie årsmöte lämna skriftlig berättelse över föreningens arbete under det gångna verksamhetsåret samt redogörelse över föreningens ekonomiska ställning. Styrelsen skall dessutom lämna förslag till rambudget och verksamhetsplan för året.

  9.5 Om ordförande lämnar styrelsen under året ersätts denne av en styrelseledamot.

  § 10 Ekonomi, ekonomisk förvaltning

  10.1 Kostnader för föreningens verksamhet skall täckas genom medlemsavgifter, gåvor, samt övriga med verksamheten förenliga rörelseinkomster.

  10.2 Kassören ansvarar för den löpande ekonomiska förvaltningen och redovisar den ekonomiska ställningen vid varje styrelsemöte under året.

  10.3 Räkenskaperna skall alltid vara tillgängliga för revision. Årsredovisningen skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.

  § 11 Arvoden och kostnadsersättningar för styrelsen

  11.1 Styrelsearvode utgår ej.

  11.2 Skäliga utgifter som styrelseledamot i föreningen orsakats genom sitt uppdrag för föreningen, till exempel telefon, porto och resekostnader ersätts mot specificerad räkning eller kvitto.

  § 12 Revision

  12.1 Revisorn skall under verksamhetsåret, som löper per kalenderår, granska föreningens räkenskaper och övrig förvaltning. Vid ordinarie årsmöte skall revisionsberättelse med rekommendation angående ansvarsfrihet för styrelsen avlämnas.

  § 14 Ändring av stadgarna

  14.1 Ändring av dessa stadgar kan endast genomföras vid ordinarie årsmöte.

  14.2 Ändringsförslag skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast två månader som jämte eget yttrande förelägger ärendet i kallelsen till ordinarie årsmöte.

  14.3 Det krävs 2/3 majoritet av årsmötets närvarande medlemmar för beslut om stadgeändring. Förslag till ändringar skall sändas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna senast en månad före årsmötet.

  § 15 Föreningsbeteckning

  15.1 Föreningens beteckning är LPN

  15.2 Föreningens symbol är:  LPN 

  § 16 Föreningens upplösning

  16.1 Upplösning måste beslutas vid två på varandra följande årsmöten. Föreningen upplöses om ¾ av de röstberättigade vid årsmötet kräver det.

  16.2 Skulle föreningen upplösas skall dess tillgångar fördelas enligt det andra mötets beslut. Det åligger styrelsen att inför mötet lägga fram förslag till fördelning.

  Åkersberga 15/3 2014
  Ordförande Ledamot  Årsmötets protokollförare